गुरुवार, १३ फेब्रुवारी, २०१४

तुकयाचे आरोग्यतुकयाचे आरोग्य
-------------------
( डांकेचे अभंग )
-----------------------
चौक भरियेला आसनी । पाचारिली कुळस्वामीनी । वैकुंठवासिनी । ये धांवोनी झडकरी ॥
रंगा येई वो विठाई सांवळिये डोळसे । तुझें श्रीमुख साजिरे तें मी केधवा देखेन ॥
रजतम धूपारती । पंचप्राणांची आरती । अवघी सारोनी आईती । ये धांवती झडकरी ॥
मन मारोनिया मेंढा मुठी । आशा मनसा तृष्णा सुटी । भक्तिभाव नैवेद्य ताटीं । भरोनि केला हाकारा ॥
डांका अनुहात गजरे । येऊनि आंगासी संचरे । आपुला घेऊनि पुरस्कार । आरोग्य करी तुकयाते ॥
( चित्ताच्या आसनावर चौक भरून आपल्या कुळस्वामीनीस हांक मारिली ती अशी, की अगे वैकुंठात राहणारे तू लवकर धावून ये. हे विठाबाई, सांवळे डोळसे, तू माझ्या अंत:करणाच्या रंगात ये. तुझे श्रीमुख शोभायमान आहे, ते मी केव्हा पाहीन ! रज तम गुणांची धूपारती व पंचप्राणांची आरती अशी सामग्री तयार करून वाट पाहतो, म्हणून तू लवकर धावून ये. मनरूपी बकरा एका बुक्कीने मारून त्यातील आशा, मनशा, तृष्णा ह्या काढून भक्तीभावाने ताटात नैवेद्य भरून मी तुला हाका मारत आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, अनुहात ध्वनीच्या ( हरिनामाच्या ) डांकाची गर्जना ऐकून देवीने माझ्या अंगात संचार केला आणि आपला पूजोपचार घेऊन मला भवरोगापासून वेगळे केले )
( तुम्हाला वाटेल की काय माझा अभ्यास आहे. मी लगेच वरचा अभंग उदधृत केला. तर त्याची गंमत अशी की माझ्याकडे संगणकावरची गाथा आहे. त्यात Find नावाची दुर्बिणीच्या चित्राची एक कळ आहे. ती दाबून त्यात "आरोग्य" लिहिले की झटक्यात वरचा अभंग आला. संगणकाच्या सहाय्याने तुकारामाच्या अभ्यासावर माझा एक ब्लॉग आहे ई-तुका नावाचा. अवश्य पहा :

----------------------------------------